WebAPIs

OAUTH2 APIs

Email services

GitLab APIs

AWS APIs

Anti-virus