WebAPIs

OAUTH2 APIs

Email services

AWS APIs

Anti-virus